برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن در تاریخ 26 فرودین ماه 1400

  • 01

    پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن و ثبت نام در انجمن

  • 02

    زمان برگزاری انتخابات

  • 03

    پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن

کاندیداهای بازرسلیست کاندیداها