گزارش برگزاری جلسات هیئت مدیره و مصوبات را در قسمت اخبار ملاحظه فرمایید

  • 01

    تشکیل اولین جلسه مشترک هیات مدیره و انتخاب اعضای محترم هیات رئیسه

    نتایج

  • 02

    گزارش مباحث تعرفه در هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن ناباروری

  • 03

    پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن