فراخوان ثبت نام کاندیداتوری در هئیت مدیره انجمن باروری و ناباروری ایران از تاریخ 11 لغایت 30 دی ماه 1399

  • 01

    فراخوان ثبت نام کاندیداتوری در هیئت میره انجمن ناباروری

  • 02

    انتخاب رئیس محترم کمیته انتخابات و برنامه زمانبندی وانتخابات

  • 03

    پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن

کاندیداهای بازرسلیست کاندیداها