کمیته علمی پژوهشی

اهداف این کمیته عبارتند از:

اهداف کوتاه مدت واهداف بلند مدت  

اهداف کوتاه مدت: 

o                 ارتقاء سایت انجمن ومنظورنمودن حوزه فعالیت های علمی آموزشی در این سایت 

o                 پروژه آموزش های مجازی : طراحی وتقویت آموزش های مجازی تعیین اولویت های علمی آموزشی 

o                پروژه طراحی وبرنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره: طراحی وبرنامه ریزی جهت برگزای جشنواره آموزشی کلیه مراکز نازایی در ایران به منظور معرفی پتانسیل ها وفعالیت های مراکز در حوزه علمی آموزشی 

اهداف بلندمدت: 

·         تهیه گایدلاینها 

·         برگزاری کارگاههای علمی تخصصی در حوزه های مختلف 

·         تهیه بولتن علمی آموزشی درحوزه های مختلف باروری وتولید مثل 

·         ارتباط موثروسازنده با وسایل ارتباط جمعی جهت ازاطلاع رسانی وتصحیح باورهای غلط 

·         ایجادنرم افزارثبت نتایج بیماران مراکز 

·         ایجاد سیستم ثبت تحقیقات پزشکی تولیدمثل وتعیین اولویت های پژوهشی 

·         ایجادانگیزه تشویق وحمایت از محققین وطرح های بزرگ                

·         طراحی وراه اندازی سایت بانک ازاطلاعاتی مراکز(کلیه پروسه ها) 

·         طراحی وراه اندازی سایت بانک اطلاعاتی پژوهش ها