کمیته حمایت از بیمار

اهداف این کمیته عبارت است از: 

تلاش درجهت تصویب قانون حمایت سازمانهای بیمه گذار بیماران نابارور

 تشکیل صندوق مددکاری وحمایت از بیماران نابارور بی بضاعت با بهره مندی از اعتبارات ذیل:

 1.جذب کمکهای مالی خیرین

2.اختصاص درصدی از درآمدتیم تخصصی مرکز به صندوق

3.شناسایی زوجین نابارور متمول که درمان آنها موفقیت آمیز بوده جهت اخذ کمک های مالی مستمر برای صندوق مددکاری

4.سطح بندی وهماهنگی تعرفه های درمان ناباروری با رویکرد بیمارمحوری

5.حمایت روحی روانی با ایجادمراکز مشاوره ای دردرمانهای سنگ خورده

6.اخذ کمک های شرکت های دارویی ووسائل یکبار مصرف وتجهیزات به صورت اختصاصی

7.تخفیف درصدی از هزینه ها به بیماران قطع نخاعی وصعب العلاج وجانبازان

8. راهنمایی وکمک به بیماران عزیز جانباز جهت دسترسی آسان به راهکارهای درمانی جهت اخذ نتیجه مثبت

9.آگاهی یافتن واطلاع رسانی از نهادها وسازمانهایی که می توانند به بیماران نابارور کمک کنند.

10.تلاش درجهت تفاهم با بانکها به منظورمعرفی بیماران نابارور وبی بضاعت وکم بضاعت جهت اخذ وام درمان

11.تعامل وپیشنهادبه سازمانهای بیمه گر جهت بیمه کردن زوجین نابارور وفردسوم وچهارمی که دردرمان ناباروری وارد می شوند

12. ایجادحساب بانکی کوتاه مدت با پشتیبانی حساب جاری با امضاء یکی از اعضاء حمایت بیماران ومدیرعامل ویا مدیر مرکز درمانی