کمیته استاندارد ونظارت

اهداف این کمیته عبارتند از:

تدوین استاندارد مراکزART

معرفی کمیته استانداد به وزارت بهداشت جهت ارائه وآشنایی با حیطه

تعیین حداقل استانداردمورد لزوم برای مراکز ART

ایجادرجیستری

نظارت وپیگیری وارزیابی مراکز ART

ارائه گواهینامه مبنی بر اجراواستمرار استانداردسازی انجمن ووزارت