کمیته دانشجویی

اهداف این کمیته عبارت است از:

ایجاد ارتباط مناسب بین دانشجویان  برای همکاری بیشترومفیدتر در انجمن

به اشتراک گذاشتن اطلاعات وتجربیات بین دانشجویان

اطلاع رسانی درمورد کنگره های مرتبط با تولیدمثل جهت شرکت اعضاء

تمهیداتی جهت گرفتن تخفیف برای دانشجویان جهت شرکت درکنگره ها

برگزاری کارگاه

هماهنگی جهت تعریف دوره های کوتاه مدت جهت آموزش دانشجویان درمراکزداخلی وخارجی

آماده سازی بستربرای فعالیت های پژوهشی بین مراکز(Multi centeric) دانشجویان در دانشگاهها و مراکز ناباروری مختلف کشور 

ایجادانگیزه وعلاقه دردانشجویان برای عضویت در انجمن

تلاش برای ایجادارتباط وهمکاری با کمیته های دانشجویی بین الملل

تلاش برای افزایش H-index کلیه اعضاء