هیئت مدیره قبلی

اعضای هشتمین دوره هیات مدیره انجمن(1400 الی 1403)

ریاست انجمن :       دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد

دبیر انجمن :            دکتر حمید چوبینه

نایب رئیس انجمن :    دکتر حامد اخوی زادگان

خزانه دار انجمن :     دکتر عبدالحسین شاهوردی

بازرس :                 دکتر فاطمه قلمبر دزفولی

 

سایر اعضاء :         دکتر اشرف معینی ،  دکتر ساغر صالح پور ،  دکتر سراج الدین وحیدی

اعضای هفتمین دوره هیات مدیره انجمن1396/2/30 لغایت 1400/3/30

ریاست انجمن :       دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

دبیر انجمن :            دکتر ساغر صالح پور

نایب رئیس انجمن :    دکتر مهناز  اشرفی

خزانه دار انجمن :     دکتر معرفت غفاری نوین

بازرس :                 دکتر فاطمه قلمبر دزفولی

 

سایر اعضاء :         دکتر محمدرضا نوروزی ،  دکتر محمد حسین نصر اصفهانی ،  دکتر نزهت موسوی فر

اعضای ششمین دوره هیات مدیره انجمن1392/8/1لغایت1396/2/30

ریاست انجمن :       دکتر محمدعلی خلیلی

دبیر انجمن :            دکتر سید جلیل  حسینی

نایب رئیس انجمن :    دکتر محمدعلی کریم زاده

خزانه دار انجمن :     دکتر ربابه طاهری پناه

بازرس :                 دکتر حسین شاهوردی

اعضاء :         دکتر محمدرضا نوروزی ،  دکتر سیدمهدی احمدی ،  دکتر مهدی آخوندی 

 

اعضای پنجمین دوره هيات مديره انجمن 1388/12/4 لغایت1392/8/1 

 رياست انجمن:    دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد

دبير انجمن:       دكتر محمدرضا نوروزی

خزانه دار:            دكتر منصوره موحدين

بازرس:                دكتر اميد پويان

اعضا:              دكتر سيد مهدي احمدي،   دكتر ربابه طاهری پناه ،  دكتر محمدكاظميني

 مسئول سايت:  دکتر ربابه طاهری پناه

 

اعضای چهارمین دوره هيات مديره انجمن 1385/4/31 لغایت 1388/12/4

رياست انجمن:     دکتر محمدرضا نوروزی

دبير انجمن:      دكتر احمد حسینی

خزانه دار:       دكتر منصوره موحدين

بازرس:           دكتر امید پویان

اعضا:      دكتر سيد مهدي احمدي، دکتر مهناز اشرفی،  دكتر ربابه طاهری پناه ، دكتر محمدكاظميني

 

اعضای سومین دوره هيات مديره انجمن 1383/2/27 لغایت 1385/4/31

رياست انجمن: دکتر احمد حسینی 

دبير انجمن:       دكتر مهناز اشرفی

خزانه دار:        دكتر ربابه طاهری پناه

بازرس:              دكتر سيد مهدي احمدي

اعضا:              دكتر امید پویان،  دکتر مرضیه رمضان زاده ،   دكتر محمدكاظميني

 

اعضای دومین  دوره هيات مديره انجمن 1381/4/17 لغایت 1383/2/27

رياست انجمن:         دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی

دبير انجمن:               دكتر سراج الدین وحیدی

خزانه دار: دكتر...

بازرس:                 دكتر امید پویان

اعضا:                  دكتر سيد مهدي احمدي،   دکتر ربابه طاهری پناه ، دكترمهناز اشرفی ، منصوره موحدین

 

اعضای اولین دوره هیات مدیره انجمن 1379/2/3 لغایت 1381/4/17

 

ریاست انجمن :              دکتر سید جلیل حسینی
دبیر انجمن :                دکتر مهناز اشرفی

اعضا:      دكترعباس افلاطونیان،  دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی،  دکتر پورمند،  دکتر احمد حسینی