هیئت مدیره قبلی

 

ششمین دوره هیات مدیره انجمن

ریاست انجمن : آقای دکتر محمدعلی خلیلی

دبیر انجمن : آقای دکتر سید جلیل  حسینی

نایب رئیس انجمن : آقای دکتر محمدعلی کریم زاده

خزانه دار انجمن : خانم دکتر ربابه طاهری پناه

بازرس : آقای دکتر حسین شاهوردی

اعضاء : آقای دکتر محمدرضا نوروزی - آقای دکتر سیدمهدی احمدی - آقای دکتر مهدی آخوندی 

 

پنجمین دوره هيات مديره انجمن

 رياست انجمن: دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد

دبير انجمن: دكتر محمدرضا نوروزی

خزانه دار:دكتر منصوره موحدين

بازرس: دكتر اميد پويان

اعضا: دكتر سيد مهدي احمدي، دكتر ربابه طاهری پناه ،دكتر محمدكاظميني

 مسئول سايت:دکتر ربابه طاهری پناه

 

چهارمین دوره هيات مديره انجمن

رياست انجمن:دکتر محمدرضا نوروزی

دبير انجمن: دكتر احمد حسینی

خزانه دار: دكتر منصوره موحدين

بازرس:دكتر امید پویان

اعضا: دكتر سيد مهدي احمدي،دکتر مهناز اشرفی، دكتر ربابه طاهری پناه ،دكتر محمدكاظميني

 

سومین دوره هيات مديره انجمن

رياست انجمن: دکتر احمد حسینی 

دبير انجمن: دكتر مهناز اشرفی

خزانه دار: دكتر ربابه طاهری پناه

بازرس:دكتر امید پویان

اعضا: دكتر سيد مهدي احمدي،دکتر مرضیه رمضان زاده ،دكتر محمدكاظميني

 

دومین  دوره هيات مديره انجمن

رياست انجمن: دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی

دبير انجمن:دكتر سراج الدین وحیدی

خزانه دار: دكتر...

بازرس: دكتر امید پویان

اعضا: دكتر سيد مهدي احمدي، دکتر ساغر صالحپور، دكترمهناز اشرفی

 

اولین دوره هیات مدیره انجمن

 

ریاست انجمن : دکتر سید جلیل حسینی
دبیر انجمن : دکتر مهناز اشرفی

اعضا: دكترعباس افلاطونیان، دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی، دکتر پورمند، دکتر احمد حسینی