اهداف انجمن

1. ایجاد ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی وتبادل نظر بین محققان ، متخصصان وسایرکارشناسان داخلی وخارجی که به نحوی با شاخه های گوناگون باروری وناباروری سروکاردارند. 

2. ایجادارتباط علمی وفنی وتحقیقاتی وآموزشی وتبادل نطر میان انجمن با سایر انجمن های علمی وتخصصی باروری وناباروری خارجی به نحوی که ارائه خدمات باروری وناباروری درمراکز داخلی درسطح استانداردهای بین المللی قرارگیرد. 

3.همکاری باوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و دانشگاهها وموسسات آموزشی وپژوهشی دربرنامه ریزی امورآموزشی ، پژوهشی وبرگزاری گردهمایی ها وبازآموزی. 

4. همکاری باوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وسایر مراجع ذیربط درطرح کمبودها ونیازهای موجودبخشها ومراکز ناباروری سراسرکشور ونیز ارائه طریق درنحوه تهیه مناسب دارو، وسایل ، ملزومات وتجهیزات باروری وناباروری. 

5.  ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی وارائه پیشنهادهای لازم درمسائل مذکور 

6. ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی ، فنی ومشارکت درتعیین تعرفه های خاص باروری وناباروری 

7.ترغیب وتشویق دانشمندان ، پژوهشگران ودانشجویان درپیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی وآموزشی 

8.تهیه وتدوین وانتشاروتکثیر نشریات علمی ، آموزشی داخلی وخارجی وبرگزاری گردهمایی های آموزشی وپژوهشی درسطوح داخلی ومنطقه ای بین المللی با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور