مقالات

 

مدت زمان ماندگاری کروناویروس

معاونت آموزشی وزارت بهداشت وزارت بداشت درمان و آموزش پزشکی  This Article
 

  DOI/PMID:
  Full Text Paper
  Google Cite
  Google Search
Abstract:

 حفظ قابلیت بیماری زایی کووید-19- میزان مقاومت و پایداری ویروس - 


keywords: کووید-19