مقالات

 

فاصله گذاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی

معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت  This Article
 

  DOI/PMID:
  Full Text Paper
  Google Cite
  Google Search
Abstract:

 راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19  - فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز بهداشتی درمانی  


keywords: کووید-19