مقالات

 

دستورالعمل انجام اعمال الکتیو در شرایط شیوع بیماری کروناویروس

دکتر سیدحسن امامی رضوی- دکتر علی جعفریان - دکتر وحید حسینی - دکتر محمدعلی محققیوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  This Article
 

  DOI/PMID:
  Full Text Paper
  Google Cite
  Google Search
Abstract:

راهکارهای کلی با توجه به شرایط خاص شیوه بیماری کووید-19


keywords: کووید-19