مقالات

 

دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از فروکش کردن طغیان کرونا

معاونت درمان وزارت بهداشتوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  This Article
 

  DOI/PMID:
  Full Text Paper
  Google Cite
  Google Search
Abstract:

برای ارائه خدمات بیماران بستری و سرپایی با در نظر گرفتن شاخص های غربالگری ارائه شده بصورت جدی بیماران را مورد ارزیابی قرار داده و از صحت و سلامت نسبی افراد اطلاع حاصل نمایند


keywords: کووید-19