مقالات

 

انجام ایمن اسکنهای مامایی و ژینکولوژی و نحوه تمیز کردن دستگاه درشرایط کووید-19

L. C. Poon, Department of Obstetrics and Gynaecology, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

SARISUOG SAFETY STATEMENT  This Article
 

  DOI/PMID:
  Full Text Paper
  Google Cite
  Google Search
Abstract:

با توجه به چالشهای پاندمی اخیر کرونا ویروس و جهت محافظت بیماران و پرسنل سونوگرافی ( پزشکان

سونوگرافرها، پرسنل درمان) انجمن بین المللی سونوگرافی زنان و مامائی این راهنما را براساس نظرات افراد خبره

و حرفه ای برای انجام سونوگرافی در دوران بارداری و اندیکاسیونهای ژینکولوژی تدوین کرده است.


keywords: کووید-19