مقالات

 

رعایت بھداشت پروب واژینال و دستگاه سونوگرافی

دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد  This Article
 

  DOI/PMID:
  Full Text Paper
  Google Cite
  Google Search
Abstract:

رعایت بھداشت پروب واژینال و دستگاه سونوگرافی


keywords: عمومی