اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره سابق


رئیس هیات مدیره دوره هشتم
فلوشیب نازایی ( IVF )

دبیر هیات مدیره
متخصص ارولوژی

دبیر هیات مدیره
دکتری تخصصی بیولوژی

خزانه دار هیات مدیره
دکتری تخصصی علوم تشریحی

عضو اصلی هیات مدیره
فلوشیب اندرولوژی

عضو اصلی هیات مدیره
فلوشیب نازایی ( IVF )

عضو اصلی هیات مدیره
فلوشیب نازایی ( IVF )

بازرس اصلی
فلوشیب نازایی ( IVF )