گزارش برگزاری جلسات هیئت مدیره و مصوبات را در قسمت اخبار ملاحظه فرمایید

 • 01

  تشکیل اولین جلسه مشترک هیات مدیره و انتخاب اعضای محترم هیات رئیسه

  نتایج

 • 02

  گزارش مباحث تعرفه در هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن ناباروری

 • 03

  پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن