Royan International Twin Congress

Welcome to Iranian society of Reproductive Medicine


ISRM( Iranian society of Reproductive Medicine)


این وب سایت به منظور هماهنگی وانسجام هرچه بیشتر تمامی دست اندرکاران درحیطه درمان وتحقیقات ناباروري طراحی شده است . سعی گردیده است که از آخرین اخبار وگزارشات داخلی وبین المللی به دو زبان فارسی وانگلیسی مطالبی عنوان شود. همچنین به منظور جلوگیري از باورها واطلاعات نادرست منتشره توسط منابع غیررسمی (سایت هاي مختلف وغیره) که منطبق با یافته هاي علمی روز دنیا نمی باشد و معمولا باعث انحراف افکار زوجین نابارور در زمینه تصمیم گیري وانتخاب مسیر صحیح پروسه درمان می گردد ، بخشی را به بیماران اختصاص داده ایم
شاخه هاي مرتبط با علم باروري وناباروري تحت عنوان گروهها با علایق ویژه در این سایت گنجانده شده است که به همکاران عزیز پیشنهاد می گردد جهت بروزرسانی اطلاعات وشرکت درکارگاههاي علمی و عملی در هریک ازشاخه ها برحسب تمایل عضو شوید
همچنین همکاران گرامی می توانند براي دسترسی به اخبار همایش ها، دوره هاي بازآموزي، اخبار کمیته ها، مقالات و نشریه هاي ناباروري و تصمیمات هیأت مدیره به قسمتهاي مربوطه در سایت مراجعه فرمایید

Board of Directors

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

گروه اورولوژی ریاست انجمن

ریاست انجمن

دکتر مهناز اشرفی

زنان

نایب رئیس

دکتر ساغر صالحپور

زنان

دبیر انجمن

دکتر معرفت غفاری نوین

امبریولوژی

خزانه دار

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

امبریولوژی

عضو هیات مدیره

دکتر نزهت موسوی فر

زنان

عضو هیات مدیره

دکتر فاطمه قلمبر دزفولی

زنان

بازرس